LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG A1 THÁNG 05/2024

LỊCH THI

THỜI GIAN CÓ MẶT

TẬP XE

BẮT ĐẦU THI

Thứ 5 ngày 02/05/2024 12H00 11H30 13H00
Thứ 4 ngày 08/05/2024 12H00 11H30 13H00
Thứ 4 ngày 15/05/2024 12H00 11H30 13H00
Thứ 6 ngày 17/05/2024 12H00 11H30 13H00
Thứ 4 ngày 22/05/2024 12H00 11H30 13H00
Thứ 6 ngày 24/05/2024 12H00 11H30 13H00
Thứ 4 ngày 29/05/2024 12H00 11H30 13H00