LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG A1 THÁNG 10/2023

LỊCH THI

THỜI GIAN CÓ MẶT

TẬP XE

BẮT ĐẦU THI

Thứ 3 ngày 03/10/2023 12H00 11H30 13H00
Thứ 4 ngày 11/102023 12H00 11H30 13H00
Thứ 4 ngày 18/10/2023 12H00 11H30 13H00
Thứ 5 ngày 19/10/2023 12H00 11H30 13H00
Thứ 3 ngày 24/10/2023 12H00 11H30 13H00
Thứ 4 ngày 25/10/2023 12H00 11H30 13H00
Thứ 3 ngày 31/10/2023 12H00 11H30 13H00