Lịch Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Tháng 9 năm 2023

LỊCH THI

THỜI GIAN CÓ MẶT

TẬP XE

BẮT ĐẦU THI

Thứ 4 ngày 06/09/2023 12H00 11H30 13H00
Thứ 3 ngày 12/092023 12H00 11H30 13H00
Thứ 5 ngày 14/09/2023 12H00 11H30 13H00
Thứ 3 ngày 19/09/2023 12H00 11H30 13H00
Thứ 4 ngày 27/09/2023 12H00 11H30 13H00