Lưu ý: Chỉ áp dụng GPLX otô vật liệu PET do ngành GTVT cấp) sắp hết hạn